presentation

Eva Rex

Jag är född i Malmö, upp­vux­en i Lund och bor sed­an många år i Hel­sing­borg. Till 1982 ar­be­tade jag som bib­li­o­te­karie men över­gick då till att ar­be­ta med gra­fik på hel­tid. Jag etsar och tryck­er mina plåt­ar i hem­met. Mezzo­tinten – en tek­nik där man rugg­ar upp plå­t­ens yta med en s.k. rocker – an­vän­der jag som ett kom­ple­ment till ets­ning­en för att få fram svär­ta och grå­toner.

Sedan 2004 ar­bet­ar jag ock­så med sten­tryck på Grafiska Museet i Hel­sing­borg till­sam­mans med ste­ntryck­are Knud Jensen. Här har fär­gen kommit in.

Mina bilder är före­ställ­ande utan att vara rea­list­iska och har ofta ett naiv­is­tiskt drag, ibland med en hu­mor­is­tisk eller lätt absurd ton. Stil­en kan erinra om serie­tecknar­ens. Motiven häm­tas från var­dagen och visar ofta män­ni­skor och djur i olika mil­jö­er, inte säl­l­an med en tids­ton från 50-talet. På se­n­a­re tid har för­mänsk­ligade hus­geråd, frukt­er och grön­saker letat sig in i min bild­värld.